Jānis Kļaviņš

LAD projekts   Nr. 16-06-AL07-A019.2102-000002

„Aktīvā tūrisma pieejamības izveide Rundāles novada „Krastiņos”

           

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākumā 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” esam guvuši atbalstu projektā „Aktīvā tūrisma pieejamības izveide Rundāles novada „Krastiņos”.

Projekta ietvaros iegādātas investīcijas:

Piešķirtais publiskais finansējums 9961,51 EUR

 

 

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm